Library SearchBrowse : Tesis

25
Al-ushul Al-khamsah Perspektif Zamakhsyari (studi Kritis Penafsiran Ayat-ayat Terkait Al-ushul Al-khamsah Dalam Tafsir Al-kasysyaf)
Riza Wahyuni
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
26
Al-wasathiyyah Dalam Al-quran (studi Tafsir Al-maraghi,al-munir, Dan Al-mishbah)
Iffaty Zamimah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
27
Al-wujuh Wa An-nazha Ir Fi At-tafsir (studi Analisis Kitab Tafsir Fath Al-qadir Karya Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin ‘abdullah Asy-syaukani)
Wahyudi
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
28
Al-wujuh Wa An-nazhair Dalam Tafsir (studi Analisis Kitab Marah Labid Li Kasyfi Mana Al-quran Al-majid Karya Syaikh An-nawawi Al-bantani)
Syamsul Bahri
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
29
Altruisme Perspektif Tafsir Fiqhi Dan Tafsir Sufi Komparasi Tafsir Al-jamili Ahkam Al-quran Karya Al-qurthubi Dan Lathaif Al-isyarat Karya Al-qusyairi
Ahmad Toha
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
30
Anak Saleh Dalam Perspektif Tafsir Al-quran
Suntianah
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
31
Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah Pada Undan-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Zarkasih
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
32
Analisa Pengaruh Media Pembelajaran Program Aplikasi Google Earth Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar (studi Kasus Pada Peserta Didik Di Ma Agama Islam Mertapada Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
Agus M. Irsyad
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
33
Analisis Akad Kerjasama Bank Syariah Mandiri Cabang Cibubur Dengan Pondok Pesantren Darurrahmah Bogor Jawa Barat Dan Kesesuainnya Dengan Fatwa Dsn-mui
Moehammad Abdul 'Aziz
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
34
Analisis Efektivitas Pengendalian Risiko Dalam Pembiayaan Mudhârabah Pada Btn Kantor Cabang Syariah Tangerang
Nur Afriani Hasanah
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
35
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk E-money Paytren
Abdul Wahid
Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
Jenis : Tesis
36
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rahn Tasjily Tanah Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Jakarta
Zukhru Fatuzzahro
Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
Jenis : Tesis
37
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rahn Tasjily Tanah Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Jakarta
Zukhru Fatuzzahro
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
38
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta
Ahmad Ifham
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
39
Analisis Hukum Perkawinan Khunsa Perspektif Tafsir Kontemporer
Karaz Rafiqa Diaz
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
40
Analisis Implementasi Akad Ijarah Dan Munah Dalam Praktik Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Ciputat Dan Pegadaian Syariah Pondok Aren
Mutia Fany Farhani
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
41
Analisis Implementasi Pendekatan Pembelajaran Saintifik Dalam Meningkatkan Kemampuan Bertanya Guru Pai Di Sd Al Wathoniyah 9 Penggilingan Jakarta
M. Sony
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
42
Analisis Kepemilikan Obyek Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Narmodo
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
43
Analisis Kiprah Kh Abdul Hamid Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Salafiyah Serta Dampaknya Terhadap Pendidikan Pesantren Di Pasuruan
Aldy Mirza Fahmy
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
44
Analisis Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam (studi Kasus Di Smp Al-barkah, Pondok Aren)
M. Imam Syihabuddin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
45
Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter Jujur Menurut Pandangan Al-ghazali Pada Siswa Mts Pembangunan Uin Jakarta
M.Idham Khalid
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
46
Analisis Pandangan Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-qaradawi Terhadap Hukum Kepemilikan Dan Hasil Investasi Saham Syariah Ketika Keluar Dari Daftar Efek Syariah (des)
Parwis
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
47
Analisis Pemahaman Santri Terhadap Ayat-ayat Al-quran Dalam Kegiatan Riyadhah Serta Implikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari (studi Living Quran Di Pondok Pesantren Terpadu At-taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cianjur)
Agustina Choirunnisa
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
48
Analisis Pemikiran Dan Gerakan Pendidikan Agama Islam Buya H. Zaini Kunin Di Universitas Islam Riau Pekanbaru
Siti Khairiah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis