Library SearchBrowse : Tesis

49
Aplikasi Kaidah Hal Al-ibruatu Bi Shiyaghi Al-uqud Aw Bi Maaniha Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (dsn) Majelis Ulama Indonesia (mui)
Muhammad Aqil Haidar
IIQ
Jenis : Tesis
50
Aplikasi Kurikulum 2013 Di Smp Islam Panglima Besar Soedirman International Islamic Junior High School Jakarta Timur
Siti Nurjannah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
51
Aplikasi Model Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik (scientific Approach) Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Fikih: Studi Deskriptif Di Madrasah Aliyah Pembangunan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
Muhaemin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
52
Aplikasi Sadd Adz-dzariah Dalam Akad-akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah (studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia)
Muhibban
IIQ
Jenis : Tesis
53
Argumen Kebangsaan Dalam Al-quran (studi Relasi Kebangsaan Dan Islam Di Indonesia)
Ahmad Wafa
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
54
As-siyasah An-nabawiyyah Perspektif Al-quran Kajian Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-quran Karya Sayyid Quthb (w. 1966 M) Dan Tafsir Asy-syarawi Karya Muhammad Mutawalli Asy-syarawi (w. 1998 M)
Sri Rejeki
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
55
Asbab An-nuzul Dalam Perspektif Ulama Tafsir
Hanapi
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
56
Aspek Akhlak Pada Ayat-ayat Filantropi Dalam Al-quran (studi Kajian Tafsir Ruh Al-maani Fi Tafsir Al-quran Al-azhim Wa As-sabi Al-matsan Dan Tafsir Khawathir As-syaraw Haul Al-quran Al-kar M)
Marzuki
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
57
Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat)
Muh. Ma'mun
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
58
Asyakh Nawawi Albantani,wakitabihi Maroohi Libaydilkasyafi Mana Quranu Majid (diroosatu Antafsiiroh Liayaatil Quranul Mataaliqoti Biahlil Kitab)
Imadduddin AlBantani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
59
At-tauriah Dalam Al-quran (studi Bab Tauriah Dalam Kitab Al-burhan Fi Ulumil Quran Karya Al-imam Az-zarkasyi)
Akhmad Rusydi
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
60
Aurat Wanita Perspektif Ibnu Asyur (w.1393 H) Dan Muhammad Said Al-asymawi (w.1435 H) (analisis Terhadap Tafsir At-tahrir Wa At-tanwir Dan Kitab Haqiqat Al-hijab Wa Hujjiyat Al-hadits)
Maria Ulpah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
61
Ayat-ayat Akidah Dalam Perspektif At-thabarsi (studi Kritis Atas Dasar Keyakinan Syiah Imamiyah)
Asep Syaripudin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
62
Ayat-ayat Geologi Dalam Al-qur'an (studi Komparatif Tafsir Ilmi Dan Teori Sains Modern)
Nia Ainiyah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
63
Ayat-ayat Kisah Dalam Kitab Al-tafsir Al-hadits (analisis Kritis Terhadap Penafsiran Izzah Darwazah)
Fatimatuzzuhra
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
64
Ayat-ayat Tauhid Dalam Perspektif Ath-thabathabai Dan Quraish Shihab (studi Komparatif Ayat-ayat Tauhid Dalam Tafsir Al-mizan Dan Al-mishbah)
Mirza Hasanul Yani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
65
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bpjs) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Komparasi Komisi Fatwa Mui, Dsn-mui Dan Lajnah Bahtsul Masail Nu)
Khairun Nisa
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
66
Bahasa Politik Al-quran Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Sejarah
Jazilul Fawaid
IIQ
Jenis : Tesis
67
Bani Israel Dalam Al-quran: Studi Tafsir Ath-thabari
Mohamad Mualim
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
68
Bank Asi Dilihat Dari Sisi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum Radhaah (studi Kasus Tulisan Umar Hubeis Tentang Bank Asi)
Maria Ulfa
IIQ
Jenis : Tesis
69
Bencana Alam Dalam Perspektif Tafsir Al-quran (studi Analisis Tafsir Saintifik)
Hananah Luthfiah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
70
Berita Bohong Dan Penanggulangannya (studi Kasus Hadis Al-ifki Dalam Perspektif Tafsir Al-maraghi Dan Al-mishbah)
Fatimah Azzahro
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
71
Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Dalam Perspektif Al-quran (studi Living Quran Tentang Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Penyuluh Kementrian Agama Kota Depok-jawa Barat)
Cutra Sari
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
72
Birru Al-walidein Menurut Al-quran Dalam Kajian Tafsir Maudhui (tematik)
Seniawati Tahar
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis