Library SearchBrowse : Tesis

49
Analisis Pendayagunaan Zis Pada Program Mahasiswa Cerdas (studi Kasus Baznas (bazis) Provinsi Dki Jakarta)
Febriani Eka Maulida
IIQ
Jenis : Tesis
50
Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pegadaian Alat Kesehatan Serta Kesesuaian Dengan Fatwa Dsn_mui No.9/dsn-mui/iv/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)
Nurul Roudatul Zannah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
51
Analisis Pengelolaan Dana Hibah Csr (corporate Social Responsibility) Oleh Bank Wakaf Mikro Di Indonesia Perspektif Hukum Syariah (studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro An-nawawi Tanara Serang-banten)
Syifa Fauziah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
52
Analisis Status Dana Dan Pembayaran Zakat Profesi Dengan Sistem Payroll Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (kajian Di Pt. Pln Persero Corporate University Jakarta)
Ririn Edi Setiawan
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
53
Aplikasi Ilmu Nagham Pada Bacaan Al-qur'an (studi Analisis Resepsi Estetis Dan Fungsional Para Qari Dan Qari'ah Di Pondok Pesantren Al-kautsar Pondok Cabe Ilir Pamulang)
Ifatul Malihah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
54
Aplikasi Kaidah Hal Al-ibruatu Bi Shiyaghi Al-uqud Aw Bi Maaniha Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (dsn) Majelis Ulama Indonesia (mui)
Muhammad Aqil Haidar
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
55
Aplikasi Kurikulum 2013 Di Smp Islam Panglima Besar Soedirman International Islamic Junior High School Jakarta Timur
Siti Nurjannah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
56
Aplikasi Model Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik (scientific Approach) Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Fikih: Studi Deskriptif Di Madrasah Aliyah Pembangunan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
Muhaemin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
57
Aplikasi Sadd Adz-dzariah Dalam Akad-akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah (studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia)
Muhibban
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
58
Argumen Kebangsaan Dalam Al-quran (studi Relasi Kebangsaan Dan Islam Di Indonesia)
Ahmad Wafa
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
59
As-siyasah An-nabawiyyah Perspektif Al-quran Kajian Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-quran Karya Sayyid Quthb (w. 1966 M) Dan Tafsir Asy-syarawi Karya Muhammad Mutawalli Asy-syarawi (w. 1998 M)
Sri Rejeki
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
60
Asbab An-nuzul Dalam Perspektif Ulama Tafsir
Hanapi
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
61
Aspek Akhlak Pada Ayat-ayat Filantropi Dalam Al-quran (studi Kajian Tafsir Ruh Al-maani Fi Tafsir Al-quran Al-azhim Wa As-sabi Al-matsan Dan Tafsir Khawathir As-syaraw Haul Al-quran Al-kar M)
Marzuki
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
62
Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat)
Muh. Ma'mun
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
63
Asyakh Nawawi Albantani,wakitabihi Maroohi Libaydilkasyafi Mana Quranu Majid (diroosatu Antafsiiroh Liayaatil Quranul Mataaliqoti Biahlil Kitab)
Imadduddin AlBantani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
64
At-tauriah Dalam Al-quran (studi Bab Tauriah Dalam Kitab Al-burhan Fi Ulumil Quran Karya Al-imam Az-zarkasyi)
Akhmad Rusydi
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
65
Aurat Wanita Perspektif Ibnu Asyur (w.1393 H) Dan Muhammad Said Al-asymawi (w.1435 H) (analisis Terhadap Tafsir At-tahrir Wa At-tanwir Dan Kitab Haqiqat Al-hijab Wa Hujjiyat Al-hadits)
Maria Ulpah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
66
Ayat-ayat Akidah Dalam Perspektif At-thabarsi (studi Kritis Atas Dasar Keyakinan Syiah Imamiyah)
Asep Syaripudin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
67
Ayat-ayat Geologi Dalam Al-qur'an (studi Komparatif Tafsir Ilmi Dan Teori Sains Modern)
Nia Ainiyah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
68
Ayat-ayat Kauniyah Juz 30 Dan Pengaruhnya Dalam Dakwah Periode Mekah (study Analisis Kitab Tafsir Al-munir Karya Wahbah Az-zuhaili)
Umam Said
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
69
Ayat-ayat Kisah Dalam Kitab Al-tafsir Al-hadits (analisis Kritis Terhadap Penafsiran Izzah Darwazah)
Fatimatuzzuhra
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
70
Ayat-ayat Tauhid Dalam Perspektif Ath-thabathabai Dan Quraish Shihab (studi Komparatif Ayat-ayat Tauhid Dalam Tafsir Al-mizan Dan Al-mishbah)
Mirza Hasanul Yani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
71
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bpjs) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Komparasi Komisi Fatwa Mui, Dsn-mui Dan Lajnah Bahtsul Masail Nu)
Khairun Nisa
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
72
Bahasa Politik Al-quran Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Sejarah
Jazilul Fawaid
IIQ
Jenis : Tesis