Library SearchBrowse : Tesis

121
Fiqh Al-hadits: Studi Genealogi Dan Metodologi
Moh. Yusni Amru Ghozaly
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
122
Formulasi Keilmuan Dalam Kisah Nabi Musa As Dan Nabi Khadhir As ( Studi Komparatif Q.s Al-kahfi Ayat :60-82 Dalam Penafsiran Al-alusi,al-maraghi, Dan Quraish Shihab)
Aminah Abdul Muhith
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
123
Fungsi Sosial Istifham Taubikh Dalam Al-quran (studi Analisis Surat Al-baqarah Dan Surat Al-araf)
Rosa Lestari
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
124
Genetika Bani Adam As Dalam Al-qur'an (studi Kitab Al-jawahir Fi Tafsir Al-qur'an Al-karim Karya Thanthawi Jauhari)
Heru Rojikin
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
125
Genetika Dalam Perspektif Al-quran (studi Analisis Perbandingan Penafsiran Ayat Genetika Kecerdasan Dan Konsep Sifin)
Abdul Kadir
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
126
Hadis-hadis Doa Dalam Tradisi Ahlussunnah Wal Jamaah-syiah (studi Komparatif Matan Hadis Dalam Shahib Al-bukhari Dan Al-kafi)
azizatul Iffah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
127
Hadits Tentang Status Wali Pada Pernikahan Analisis Matan, Sanad Dan Makna Dalam Kajian Ulumul Hadits Serta Istidroj Dalam Hukum Syar I Menurut Pandangan Fuqaha
Mawardi
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
128
Hajral-quran Dan Pengaryhnya Dalam Kehidupan Umat Islam
Fakhrie Hanief
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
129
Hak Kewarisan Wanita Dalam Al-quran (kajian Tafsir Tematik)
Zahra Aiman Al-Amrie
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
130
Hak-hak Perlindungan Anak Yatim Dalam Perspektif Al-quran Dan Al-sunnah (studi Implementasi Pada Marhamah Yatama Fondation)
Mahsun
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
131
Hakikat Pendidik Dalam Perspektif Sufistik Maulana Jalaluddin Rumi
Iis Istiqomah
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
132
Harta Bersama Dalam Perkawinan Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pasca Perceraian
Sholihin Shobroni
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
133
Hawa Nafsu Dalam Perspektif Tafsir Dan Ilmu Jiwa (studi Analisis Penafsiran Ar-razi Dan Relevansinya Dengan Ilmu Jiwa)
Agung Ramadhan
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
134
Homeschooling Dalam Perspektif Psikologi Dan Pendidikan Islam
Rita Desturiana
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
135
Hubungan Antara Literasi Sains Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas 10 Smk Negeri 10 Cawang Jakarta Timur
Athaya Rahmah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
136
Hubungan Kecerdasan Intelektual, Emosional Dan Spiritual Dalam Pembentukan Akhlak Siswa
Munzani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
137
Hukum Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Dan Implikasinya (tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)
Fauzan Sugiyono
IIQ
Jenis : Tesis
138
Ikhtiarat Muhammad Mahfudz Attarmasi Fi Masail Al-qiraat Al-mukhtalaf Fiha Fi Ushul Al-qiraat Al Asyr Min Thoriq Thoibat Annasyr Min Khilal Kitab Qhunyatu Tholabah Bisyarh At-thooyyibah
Nabilah Abdurrahim
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
139
Ikhtilaf Al-qiraat Al-quraniyah Wa Atsaruhu Fi Tafsiri Ayat Al-ahkam (dirosah Muqoranah Baina Tafsir At-thobari Wa Tafsir Al-kasysyaf Surah Al-maidah Namudzajan)
Zulaikha
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
140
Ikhtilaf Al-qiraati Wa Atsaruhu Fi Al-ahkam Al-syariyyah Al-itiqodiyah (dirasatun Tahliliyatan Baina Kitab Al-kassaf Li Al-zamakhsyari Wa Kitab Al-bahr Al-muhith Li Abi Abi Hayyan)
Anni Kholidah Ritonga
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
141
Ikhtilaf Al-qiraati Wa Itsrah Fi At-tafsir Fi Dhawa Ulum Al-ashwat (dirasah Tahliliyyah Muqaranah Bayna Riwayati Warsyi Wa Hafsh Fi Al-juz Ats-tsalatsin)
Ngafifah Zahirotun
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
142
Implementasi Fatwa Dsn-mui No:17/dsn Mui/ix/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Uang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (bsi) Jakarta Pusat
Maya Kristia Ningsih
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
143
Implementasi Gerakan Sekolah Menyenangkan (gsm) Pada Pendidikan Akhlak (studi Kasus Di Mi Soebono Mantofani Tangerang Selatan)
Nurul Azmi
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
144
Implementasi Ijma’ Al-mufassirin Di Indonesia (studi Analisis Kitab Tafsir Indonesia Abad Pertengahan)
Siti Eva Zulfa
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis