Library SearchBrowse : Tesis

145
Hak-hak Perlindungan Anak Yatim Dalam Perspektif Al-quran Dan Al-sunnah (studi Implementasi Pada Marhamah Yatama Fondation)
Mahsun
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
146
Hakikat Pendidik Dalam Perspektif Sufistik Maulana Jalaluddin Rumi
Iis Istiqomah
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
147
Harta Bersama Dalam Perkawinan Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pasca Perceraian
Sholihin Shobroni
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
148
Hawa Nafsu Dalam Perspektif Tafsir Dan Ilmu Jiwa (studi Analisis Penafsiran Ar-razi Dan Relevansinya Dengan Ilmu Jiwa)
Agung Ramadhan
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
149
Homeschooling Dalam Perspektif Psikologi Dan Pendidikan Islam
Rita Desturiana
IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
150
Hubungan Antara Literasi Sains Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas 10 Smk Negeri 10 Cawang Jakarta Timur
Athaya Rahmah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
151
Hubungan Kecerdasan Intelektual, Emosional Dan Spiritual Dalam Pembentukan Akhlak Siswa
Munzani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
152
Hukum Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Dan Implikasinya (tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)
Fauzan Sugiyono
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
153
Hustle Culture Pada Generasi Milenial Produktif Perspektif Al-quean (studi Penafsiran Pada Ayat-ayat Etos Kerja Dalam Tafsir Kontemporer)
Khulaimah Musyfiqah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
154
Ikhtiarat Muhammad Mahfudz Attarmasi Fi Masail Al-qiraat Al-mukhtalaf Fiha Fi Ushul Al-qiraat Al Asyr Min Thoriq Thoibat Annasyr Min Khilal Kitab Qhunyatu Tholabah Bisyarh At-thooyyibah
Nabilah Abdurrahim
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
155
Ikhtilaf Al-qiraat Al-quraniyah Wa Atsaruhu Fi Tafsiri Ayat Al-ahkam (dirosah Muqoranah Baina Tafsir At-thobari Wa Tafsir Al-kasysyaf Surah Al-maidah Namudzajan)
Zulaikha
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
156
Ikhtilaf Al-qiraati Wa Atsaruhu Fi Al-ahkam Al-syariyyah Al-itiqodiyah (dirasatun Tahliliyatan Baina Kitab Al-kassaf Li Al-zamakhsyari Wa Kitab Al-bahr Al-muhith Li Abi Abi Hayyan)
Anni Kholidah Ritonga
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
157
Ikhtilaf Al-qiraati Wa Itsrah Fi At-tafsir Fi Dhawa Ulum Al-ashwat (dirasah Tahliliyyah Muqaranah Bayna Riwayati Warsyi Wa Hafsh Fi Al-juz Ats-tsalatsin)
Afifah Zahirotun
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
158
Implementasi Anjak Piutang Syariah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn Mui No.67 Tahun 2008 Dan No.117 Tahun 2018 Serta Pojk No. 10 Tahun 2022 (studi Kasus Pt. Alami Fintek Sharia)
Moh. Taufik Rohman
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
159
Implementasi Fatwa Dsn Mui No 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Di Pt. Moment Global Internasional
Joni Hendra
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
160
Implementasi Fatwa Dsn-mui No:17/dsn Mui/ix/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Uang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (bsi) Jakarta Pusat
Maya Kristia Ningsih
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
161
Implementasi Fikih Muamalah Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pendistribusian Zakat Produktif (studi Kasus Laz Zakat Sukses Depok)
Ahmad Robbani
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
162
Implementasi Gerakan Sekolah Menyenangkan (gsm) Pada Pendidikan Akhlak (studi Kasus Di Mi Soebono Mantofani Tangerang Selatan)
Nurul Azmi
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
163
Implementasi Ijma’ Al-mufassirin Di Indonesia (studi Analisis Kitab Tafsir Indonesia Abad Pertengahan)
Siti Eva Zulfa
Pascasarjana IIQ Jakarta
Jenis : Tesis
164
Implementasi Integrasi Pembelajaran Agama Dan Sains Dengan Pendekatan Webbed Learning Di Smp Sekolah Alam Bintaro
Yudi Suryadi
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
165
Implementasi Jual Beli Properti Hunian Menggunakan Akad Istishna Di Pt Dav Proysar Jawa Barat Menurut Perspektif Fikih Muamalah Dan Fatwa Dsn-mui
Ipan Pahlevi Senna
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
166
Implementasi Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Media Powerpoint Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas X Smait Buahati Jakarta Timur
Nadiroh
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis
167
Implementasi Konsep ‘urf Dan Maslahah Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 Dan Fatwa Al-lajnah Ad-daimah Li Al-buhus Al-ilmiyyah Wa Al-ifta’ Saudi Arabia Nom
Wildan Jauhari
Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
Jenis : Tesis
168
Implementasi Konsep Pendidikan Ulul Albab Dalam Qs. Ali Imran Ayat 190-191 Di Man Insan Cendekia Serpong
Nadra Ulfah
Pascasarjana IIQ
Jenis : Tesis